Tīkla kodekss NC TAR

Informācijas publicēšana saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 2017/460 (2017.gada 16.marts) ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām 30.pantu

Regulas 2017/460 pants

 

Apraksts

Informācija; saite

Informācija, kas publicējama pirms tarifu perioda sākuma

30. (1) (a)

Informācija par piemērotajā atsauces cenas metodikā izmantotajiem, ar pārvades sistēmas tehniskajiem raksturlielumiem saistītajiem parametriem.

https://capacity.conexus.lv/?lang=lat

https://capacity.conexus.lv/?id=170

 

 

 

30. (1) (b) (i)

 

Pārvades sistēmas operatora atļautie ieņēmumi un/vai mērķieņēmumi

2017 tarifu ciklā – 30 900 tūkst. EUR

 

30. (1) (b) (ii)

 

Informācija par ieņēmumu izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

 

Netiek piemērots tarifu pārskata ciklam, kas sākās 2017. gada 1.jūlijā

 

 

30. (1) (b) (iii)

 

Informācija par šādiem parametriem:

(1) regulējamo aktīvu bāzē ietverto aktīvu veidi un to kopvērtība;

(2) kapitāla izmaksas un tās aprēķināšanas metodika;

(3) kapitālizdevumi, tostarp:

(a) aktīvu sākotnējās vērtības noteikšanas metodika;

(b) aktīvu pārvērtēšanas metodika;

(c) skaidrojums par aktīvu vērtības dinamiku;

(d) amortizācijas periods un summas par katru aktīvu veidu;

(4) pamatdarbības izdevumi: 

(5) stimulu mehānismi un efektivitātes mērķrādītāji;

(6) inflācijas indeksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Regulējamo aktīvu bāzē ietverto aktīvu veidi saskaņā ar Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku:
    https://likumi.lv/ta/id/287014-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-aprekinasanas-metodika :

I. Pamatlīdzekļi (zemesgabali, ēkas un būves; tehnoloģiskās iekārtas; pārējie pamatlīdzekļi un inventārs; pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas);

II. Nemateriālie ieguldījumi;

III. Krājumi;

IV. Aktīvos uzskaitītie maksājumi par dalību starptautiskajos pārvades infrastruktūras izveides projektos;

V. Saistības, kas izriet no lēmumiem par ieguldījumu izmaksu sadali, kuri pieņemti  atbilstoši  Eiropas parlamenta  un padomes regulai  Nr. 347/2013, ar ko nosaka Eiropas infrastruktūras pamatnostādnes  un atceļ lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu  (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) 715/2009.

RAB vērtības aprēķinos neiekļauj finanšu ieguldījumus, debitoru parādus, vērtspapīrus un līdzdalību kapitālos, naudas līdzekļus, pārdošanai paredzētās dabasgāzes krājumus, kā arī pamatlīdzekļu vērtības daļu, kas finansēta  no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta.

RAB vērtība 180 864 tūkst. EUR (2017 tarifu ciklā)

  1. Kapitāla izmaksu aprēķins - saskaņā ar Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku  -

 https://likumi.lv/ta/id/287014-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-aprekinasanas-metodika

WACC likmi nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). 2017. gada tarifu projektā - 4,68%

https://likumi.lv/ta/id/287353-par-kapitala-atdeves-likmes-noteiksanu-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-projekta-izstradasanai

SPRK noteiktā WACC likme 2018. gada tarifu projekta izstrādāšanai – 4,7%

https://likumi.lv/ta/id/293115-par-kapitala-atdeves-likmes-noteiksanu-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-projekta-izstradasanai

Kapitāla izmaksas – 19471 tūkst. EUR (2017 tarifu ciklā)

  1. Kapitālizdevumi:

a) aktīvu sākotnējās vērtības noteikšanas metodika - Aktīvus uzskaita to iegādes vērtībā

b) aktīvu pārvērtēšanas metodika – Pārvērtēšanu veic pietiekami regulāri, lai nodrošinātu, ka šo aktīvu uzskaites vērtība būtiski neatšķirtos no tās, kas tiktu noteikta, izmantojot patieso vērtību pārskata gada  beigās.

c) aktīvu vērtības dinamika - pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes to derīgās izmantošanas laikā.

d) amortizācijas periodi un summas par katru aktīvu veidu 2017. gadā (tikai pārvade)

 

Periods

Summa, tūkst. EUR

Nemateriālie ieguldījumi

0-5

407.1

Pamatlīdzekļi

 

 

Zemes gabali, ēkas un būves:

 

8 174.2

- Zeme

-

-

- Ēkas

20-100

92.1

- Dabasgāzes vadi, t.sk. krānu mezgli un virzuļu mezgli

30-60

7 404.3

- Ārējās inženierkomunikācijas

10-50

337.7

- Urbumi, pievadceļi, laukumi, nožogojumi rezervuāri

15-55

340.1

Tehnoloģiskās iekārtas

5-30

2 012.5

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

3-15

215.4

 

  1. Pamatdarbības izdevumi –11 429 tūkst. EUR (2017. tarifu cikls)
  2. Stimulu mehāniski – netiek piemēroti
  3. Inflācijas indeksi – netiek piemēroti

30. (1) (b) (iv, v)

 

Informācija par:

(iv) pārvades pakalpojumu ieņēmumi;

(v) šā apakšpunkta (iv) punktā minēto ieņēmumu savstarpējā attiecība:

1) jaudbāzētu un resursbāzētu ieņēmumu sadalījums;

 2) ieejas un izejas ieņēmumu sadalījums;

3) iekšsistēmas/ starpsistēmas ieņēmumu sadalījums.

 

(iv) Pārvades pakalpojumu ieņēmumi  -  30 900 tūkst. EUR (2017. tarifu cikls)

(v) 2017.gada tarifu projekts:

(1)  jaudbāzētu un resursbāzētu ieņēmumu sadalījums – 100 % jaudbāzēti ieņēmumi

(2) ieejas un izejas ieņēmumu sadalījums – 50%/50%

(3) – iekšsistēmas/starpsistēmas ieņēmumu sadalījums 84%/16%

 

 

 

30. (1) (b) (vi)

Informācija par regulatīvā rēķina saskaņošanu attiecībā uz iepriekšējo tarifu periodu.

 

 

Netiek piemērots 2017. gada tarifu periodam

 

 

 

30. (1) (b) (vii)

 

Informācija par izsoles prēmijas izlietojumu

 

Netiek piemērots

 

Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu