Tīkla kodekss NC TAR

Informācijas publicēšana saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 2017/460 (2017.gada 16.marts) ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām 29. un 30.pantu

Regulas 2017/460 pants

 

Apraksts

Informācija; saite

Informācija, kas publicējama pirms ikgadējās gada jaudas izsoles *

29. (a)

Informācija par standarta jaudas produktiem, ar ko piedāvā konstantu jaudu (rezerves cenas, reizinātāji, sezonālie faktori, u.c.)

Standarta jaudas produktu tarifi:

https://capacity.conexus.lv/?id=175

Reizinātāji un sezonas faktori, kādi piemēroti apstiprinot pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus šeit un informācija par pamatojumu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums: https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/LemumsN069D18082018.pdf

 

29. (b)

Informācija par standarta jaudas produktiem, ar ko piedāvā atslēdzamu jaudu (rezerves cenas un atslēgumu varbūtības novērtējums)

Atslēdzamās jaudas produktu tarifi:

https://capacity.conexus.lv/?id=175

Visiem atslēdzamās jaudas produktiem piemērots 5% tarifa samazinājums (saskaņā ar Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku: https://likumi.lv/ta/id/287014-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-aprekinasanas-metodika)

 

* Ikgadējās gada jaudas izsoles saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2017/459 (2017. gada 16. marts), ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksu un atceļ Regulu (ES) Nr. 984/2013 (turpmāk – NC CAM) nav ieviestas, īstenojot netiešās jaudas piešķiršanas metodes saskaņā ar NC CAM 2. pantu.

Informācija, kas publicējama pirms tarifu perioda sākuma

30. (1) (a)

Informācija par piemērotajā atsauces cenas metodikā izmantotajiem, ar pārvades sistēmas tehniskajiem raksturlielumiem saistītajiem parametriem.

Tehniskā jauda ieejas un izejas punktos: https://capacity.conexus.lv/?id=160

Pārvades tīkla struktūras shēma, gāzes plūsmu daudzums un virziens: https://capacity.conexus.lv/?lang=lat

Pārvades tīkla tehniskā informācija: https://capacity.conexus.lv/?id=170

 

2018.gada prognozētā nolīgtā jauda ieejas un izejas punktos GWh/dienā/gadā :

Ieejas/Izejas punkta nosaukums

Ieeja

Izeja

 Korneti

34.3

0

 Kiemenai

10.3

5.3

 Karksi

0

2

 Punkts Latvijas lietotāju apgādei

 

38.2

 Krātuve

33.6

32.6

 

30. (1) (b) (i)

Pārvades sistēmas operatora atļautie ieņēmumi un/vai mērķieņēmumi

2018 tarifu ciklā – 31 599 tūkst. EUR

 

30. (1) (b) (ii)

Informācija par ieņēmumu izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

 

2018 tarifu ciklā – pieaugums par 699 tūkst. EUR salīdzinot ar 2017 tarifu ciklu.

Vairāk informācijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumā: https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/LemumsN069D18082018.pdf

 

 

 

30. (1) (b) (iii)

Informācija par šādiem parametriem:

(1) regulējamo aktīvu bāzē ietverto aktīvu veidi un to kopvērtība;

(2) kapitāla izmaksas un tās aprēķināšanas metodika;

(3) kapitālizdevumi, tostarp:

(a) aktīvu sākotnējās vērtības noteikšanas metodika;

(b) aktīvu pārvērtēšanas metodika;

(c) skaidrojums par aktīvu vērtības dinamiku;

(d) amortizācijas periods un summas par katru aktīvu veidu;

(4) pamatdarbības izdevumi: 

(5) stimulu mehānismi un efektivitātes mērķrādītāji;

(6) inflācijas indeksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Regulējamo aktīvu bāzē ietverto aktīvu veidi saskaņā ar Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku:​ https://likumi.lv/ta/id/287014-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-aprekinasanas-metodika

I. Pamatlīdzekļi (zemesgabali, ēkas un būves; tehnoloģiskās iekārtas; pārējie pamatlīdzekļi un inventārs);

II. Nemateriālie ieguldījumi;

III. Aktīvos uzskaitītie maksājumi par dalību starptautiskajos pārvades infrastruktūras izveides projektos;

IV. Saistības, kas izriet no lēmumiem par ieguldījumu izmaksu sadali, kuri pieņemti atbilstoši  Eiropas parlamenta  un padomes regulai  Nr. 347/2013, ar ko nosaka Eiropas infrastruktūras pamatnostādnes  un atceļ lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu  (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) 715/2009.

RAB vērtības aprēķinos neiekļauj finanšu ieguldījumus, debitoru parādus, vērtspapīrus un līdzdalību kapitālos, naudas līdzekļus, krājumus, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto  celtniecības  objektu izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu vērtības daļu, kas finansēta  no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta.

RAB var iekļaut kopējo interešu projektos radušās pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.

 

RAB vērtība 173 772 tūkst. EUR (2018 tarifu ciklā)

 

  1. Kapitāla izmaksu aprēķins - saskaņā ar Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku  -

 https://likumi.lv/ta/id/287014-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-aprekinasanas-metodika

 

WACC likmi nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). 2018. gada tarifu projektā - 4,7%

https://likumi.lv/ta/id/293115-par-kapitala-atdeves-likmes-noteiksanu-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifu-projekta-izstradasanai

 

Kapitāla izmaksas – 17 567 tūkst. EUR (2018 tarifu ciklā)

 

  1. Kapitālizdevumi:

a) aktīvu sākotnējās vērtības noteikšanas metodika - Aktīvus uzskaita to iegādes vērtībā

b) aktīvu pārvērtēšanas metodika – Pārvērtēšanu veic pietiekami regulāri, lai nodrošinātu, ka šo aktīvu uzskaites vērtība būtiski neatšķirtos no tās, kas tiktu noteikta, izmantojot patieso vērtību pārskata gada  beigās.

c) aktīvu vērtības dinamika - pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes to derīgās izmantošanas laikā.

d) amortizācijas periodi un summas par katru aktīvu veidu 2018. gadā (tikai pārvade)

 

 

Periods

Summa, tūkst. EUR

Nemateriālie ieguldījumi

0-5

117

Pamatlīdzekļi

 

 

Zemes gabali, ēkas un būves:

 

7 250

- Zeme

-

-

- Ēkas

20-100

94

- Dabasgāzes vadi, t.sk. krānu mezgli un virzuļu mezgli

30-60

6 480

- Ārējās inženierkomunikācijas

10-50

333

- Urbumi, pievadceļi, laukumi, nožogojumi rezervuāri

15-55

343

Tehnoloģiskās iekārtas

5-30

1 658

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

3-15

158

 

  1. Pamatdarbības izdevumi –14 032 tūkst. EUR (2018. tarifu cikls)
  2. Stimulu mehānismi – netiek piemēroti
  3. Inflācijas indeksi – netiek piemēroti

30. (1) (b) (iv, v)

Informācija par:

(iv) pārvades pakalpojumu ieņēmumi;

(v) šā apakšpunkta (iv) punktā minēto ieņēmumu savstarpējā attiecība:

1) jaudbāzētu un resursbāzētu ieņēmumu sadalījums;

 2) ieejas un izejas ieņēmumu sadalījums;

3) iekšsistēmas/ starpsistēmas ieņēmumu sadalījums.

 

(iv) Pārvades pakalpojumu ieņēmumi  -  31 599 tūkst. EUR (2018. tarifu cikls)

(v) 2018.gada tarifu projekts:

(1)  jaudbāzētu un resursbāzētu ieņēmumu sadalījums – 100 % jaudbāzēti ieņēmumi

(2) ieejas un izejas ieņēmumu sadalījums – 50%/50%

(3) – iekšsistēmas/starpsistēmas ieņēmumu sadalījums 84%/16%

 

 

 

30. (1) (b) (vi)

Informācija par regulatīvā rēķina saskaņošanu attiecībā uz iepriekšējo tarifu periodu.

 

2017.gada tarifu projektā neiekļautās atgūstamās izmaksas 275 tūkst. EUR apmērā iekļautas 2018.gada tarifu ciklā

 

 

 

30. (1) (b) (vii)

Informācija par izsoles prēmijas izlietojumu

 

Netiek piemērots

30. (1) (c)

Informācija par pārvades un nepārvades  tarifiem

Netiek piemērots

30. (2) (a)

Informācija par tarifu izmaiņu tendencēm

Izmaiņas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifos:

  1. Standarta jaudas produktu tarifi;
  2. Atslēdzamās jaudas produktu tarifi;
  3. Atslēdzamās virtuālās pretplūsmas produktu tarifi.

Tarifi tiek apstiprināti saskaņā ar Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku

30. (2) (b)

Informācija par tarifu modeli

Jaudu rezervēšanas izmaksu kalkulators, lai pārvades tīkla izmantotāji varētu aprēķināt tekošajā tarifu periodā piemērojamos pārvades tarifus:

https://capacity.conexus.lv/?id=141

 

 

 

Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu